Uusia rajanylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen (2012-2014)

Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä metsäsuunnitteluun ja puunhankintaan, metsäteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä puuenergian käyttöön. Konkreettisia tavoitteita on asetettu useita. Metlan MOTTI-metsänkasvatusohjelmistoa muokataan Karjalan tasavallan olosuhteisiin sopivaksi. Puunkorjuuseen ja logistiikkaan kehitetään paikkatietoon perustuvia päätöstukijärjestelmiä. Pysyviä puunkorjuun ja metsäteiden rakentamisen mallikohteita perustetaan Petroskoin yliopiston maille. Myös koulutusohjelmien kehittämiseen panostetaan – hankkeen aikana tutustutaan hyviin käytäntöihin niin Suomessa kuin Venäjälläkin.

Julkaisut ja tulokset kootaan Metlan ylläpitämään venäjänkieliseen www.lesinfo.fi tietopalveluun, jota näin kehitetään entistä aktiivisemmaksi tiedonvälityskanavaksi ja metsäalan toimijoiden tapaamispaikaksi rajan molemmin puolin.

Yhteyshenkilö: tutkija Elina Välkky, Luke, puh. 029 532 5188, elina.valkky(a)luke.fi

NEO-BEAR – Neoliberal governance and sustainable development in the Barents Euro-Arctic Region (2012-2013)

Barentsin alueen poliittista taloutta tarkastelevan tutkimusverkoston (Barents International Political Economy, BIPE) yhteisessä kaksivuotisessa jatkohankkeessa tarkastellaan valtion roolia kestävän kehityksen edistäjänä eri puolilla Barentsin aluetta. Aihetta lähestytään paikallisten yhteisöjen näkökulmasta. Hankkeeseen osallistuu pohjoismaisia ja venäläisiä tutkijoita Lapin yliopiston kestävän kehityksen tutkimusryhmästä, Barents-instituutista Norjasta, Kuolan tiedekeskuksesta ja Syktyvkarin yliopistosta Venäjältä sekä Uumajan yliopistosta Ruotsista.

Lisätietoja antaa tutkimusprofessori Monica Tennberg, Lapin yliopiston Arktinen keskus, monica.tennberg(at)ulapland.fi

Lue lisää Arctic Centre

Finnish–Russian Forest Academy 2 – Extension and Piloting (2012-2014)

Luonnonvarakeskus (Luke) toimii partnerina Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimassa hankkeessa ”Finnish–Russian Forest Academy 2 – Extension and Piloting”. Hankkeessa kehitetään suomalais-venäläinen metsäalan asiantuntijakeskus, joka toimii koordinoivana elimenä metsäalan opetuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämishankkeissa Suomen ja Venäjän välillä. Metlan toteuttamassa osiossa tarkastellaan Venäjän metsäpolitiikan viimeaikaisten muutosten vaikutuksia sekä selvitetään suomalaisten ja venäläisten toimijoiden näkemyksiä metsäsektorin liiketoimintaympäristöstä. Lisäksi kartoitetaan ja kuvataan tärkeimpiä tutkimusta vaativia teemoja erityisesti metsien käytön, metsien inventoinnin ja lainsäädännön aloilta.

Lue lisää

Venäjä metsäalan toimintaympäristönä ja metsäteollisuuden markkinakilpailijana (2011-2013)

Luonnonvarakeskuksen hankkeen tavoitteena on tarkastella Venäjän metsäsektorin käynnissä olevia muutoksia, jotka liittyvät erityisesti metsä- ja tullipolitiikkaan, Venäjän rooliin metsätuotteiden vientimarkkinoilla ja Venäjän kotimarkkinoilla, venäläiseen puutuoteklusteriin ja puurakentamisen mahdollisuuksiin Venäjällä. Muutoksia tarkastellaan erityisesti Suomen metsäsektorin näkökulmasta. Hanke tuottaa tietoa, joka auttaa suomalaisia metsäsektorin toimijoita varautumaan, sopeutumaan ja reagoimaan Venäjän ja Suomen metsäsektoreiden toimintaedellytyksissä ja tuotemarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja etsimään keinoja liiketoiminnan kehittämiseen.

Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (2010-2012)

Luonnonvarakeskus hankkeessa kehitetään ja ylläpidetään Venäjän metsätalouden internetpalvelua (www.idanmetsatieto.info) sekä Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) metsätietopalvelua (www.metla.fi/metinfo/kie). Idän metsätieto -palvelua päivitetään viikottain Venäjän metsätalouteen liittyvien uutisten osalta erityisesti venäläisiin lähteisiin perustuen. Uutta sisältöä luodaan seuraamalla ja analysoimalla Venäjän metsäsektorin toimintaa ja kehitystä sekä venäläistä metsätutkimusta. Venäjän puolella lisätään tietoa Suomen metsäsektorista venäjänkielisen rinnakkaissivuston www.lesinfo.fi kautta.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21230 
00076 AALTO

Lapuankatu 2
Helsinki

Ota yhteyttä

Puh. 040 353 8336

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis